Cáp che chắn & mục nhập

Cáp lá chắn có thể được nối đất ở một đầu, hoặc cả hai đầu của cáp. Bạn có thể sử dụng cáp nối đất 4920 series. Cáp che chắn có thể được cung cấp như là một tay áo làm sẵn, trên cuộn hoặc như một ống che chắn linh hoạt. Nó có hoặc là ở chiều dài liên tục, trên cuộn hoặc cắt thành chiều dài.