Vách ngăn

Vỏ bọc có thể được sản xuất ở hầu như bất kỳ hình dạng và kích cỡ. De nhà ở thích hợp là rất phụ thuộc vào ứng dụng. Ví dụ, chúng tôi làm vỏ che chắn của màng mỏng có thể được đặt trong một nhà ở kháng như là một lá chắn điện từ. Nhưng chúng tôi cũng sản xuất vỏ bảo vệ hoàn chỉnh cho các ứng dụng quân sự như vỏ EMP.

Tuy nhiên, có nhiều kích cỡ tiêu chuẩn có sẵn trong nhiều trường hợp được sản xuất theo bản vẽ của khách hàng.