Đo lường và dịch vụ

Chúng tôi có thể thực hiện thử nghiệm Pre-compliance tại chỗ để xác định thiết bị không phát ra quá nhiều bức xạ điện từ hay nếu một thiết bị không quá nhạy cảm với bức xạ sao cho nó không hoạt động đúng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thực hiện một phép đo với một loạt các thiết bị tại địa điểm của bạn. Điều này có thể là để lập bản đồ các trường xung quanh hoặc để xác định nơi, ví dụ, một phòng đo nhạy cảm mới có thể được xây dựng.