Bọt, cao su và miếng

Bọt dẫn, tấm cao su dẫn điện và tấm dẫn điện dẫn điện của chúng tôi là dòng sản phẩm cao su silicone đã được dẫn điện qua việc bổ sung thêm cacbon và các vật liệu dẫn điện khác. Các sản phẩm này có thể được cung cấp trong tờ, hồ sơ và cắt thành bất kỳ hình dạng mong muốn. Hãy chọn chất bọt dẫn điện, cao su hoặc vật liệu tấm phù hợp để tiếp tục.